-------------------------------------------------------------------------
> Podvojné účtovníctvo
-------------------------------------------------------------------------
• prvotné spracovanie dokladov, ich predkontácia a automatizované
  spracovanie na SW Compeko
• spracovanie účtovných uzávierok v priebehu roka
• spracovanie ročnej účtovnej uzávierky vrátane príslušných výkazov
  podľa príslušných zákonov (hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov,
  otvorenie a uzavretie účtov, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník,
  hlavná kniha)
• vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
• evidencia pohľadávok a záväzkov
• evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
• evidencia majetku
• spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a príslušných výkazov
• kontrola účtovníctva


-------------------------------------------------------------------------
> Jednoduché účtovníctvo
-------------------------------------------------------------------------
• prvotné spracovanie dokladov a ich automatizované spracovanie na SW MRP
• vedenie peňažného denníka
• spracovanie ročnej uzávierky
  výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch)
• evidencia pohľadávok a záväzkov
• evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
• evidencia majetku
• spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu príslušných výkazov
• kontrola účtovníctva


-------------------------------------------------------------------------
> Spracovanie miezd
-------------------------------------------------------------------------
• výpočet záloh a doplatkov na mzdy
• výplatné pásky
• výpočet poistného a odvodov do fondov
• vystavenie hromadných príkazov na úhradu za zamestnancov aj zamestnávateľa
• vedenie mzdovej agendy


-------------------------------------------------------------------------
> Účtovníctvo pre školy
-------------------------------------------------------------------------
• spracovanie dokladov, ich predkontácia a automatizované spracovanie
• spracovanie miezd
• spracovanie výstupných zostáv v rozsahu :
  - hlavná kniha
  - čerpanie rozpočtu
  - súvaha
  - výkaz o plnení rozpočtu
  - doplňujúce údaje k prílohe účtovnej závierky


-------------------------------------------------------------------------
> Dane
-------------------------------------------------------------------------
• jednorazové vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb


-------------------------------------------------------------------------
> Ekonomické poradenstvo
-------------------------------------------------------------------------
• všeobecné ekonomické poradenstvo
• účtovné poradenstvo
• daňové poradenstvo
• mzdové a personálne poradenstvo


-------------------------------------------------------------------------
> Zastupovanie
-------------------------------------------------------------------------
• zastupovanie pred daňovými úradmi a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy


-------------------------------------------------------------------------
> Cenník
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Kontakt
-------------------------------------------------------------------------
SUBAKO, s.r.o.
M. R. Štefánika 2
036 01 Martin
--------------------------------
tel./fax: +421 43 4223 657
--------------------------------
IČO: 363 777 08
DIČ: 20 21 33 07 07


-------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------
web designed by michal riabic © 2006 | www.nosmoke.sk
-------------------------------------------------------------------------