Podvojné účtovníctvo
 • prvotné spracovanie dokladov, ich predkontácia a automatizované spracovanie na SW Compeko
 • spracovanie účtovných uzávierok v priebehu roka
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky vrátane príslušných výkazov
  podľa príslušných zákonov (hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, otvorenie a uzavretie účtov, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha)
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva
Spracovanie miezd
 • výpočet záloh a doplatkov na mzdy
 • výplatné pásky
 • výpočet poistného a odvodov do fondov
 • vystavenie hromadných príkazov na úhradu za zamestnancov aj zamestnávateľa
 • vedenie mzdovej agendy
Dane
 • jednorazové vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb
 Zastupovanie
 • zastupovanie pred daňovými úradmi a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy
Jednoduché účtovníctvo
 • prvotné spracovanie dokladov a ich automatizované spracovanie na SW MRP
 • vedenie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky
  výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch)
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva
Účtovníctvo pre školy
 • spracovanie dokladov, ich predkontácia a automatizované spracovanie
 • spracovanie miezd
 • spracovanie výstupných zostáv v rozsahu :
  ► hlavná kniha
  ► čerpanie rozpočtu
  ► súvaha
  ► výkaz o plnení rozpočtu
  ► doplňujúce údaje k prílohe účtovnej závierky
Ekonomické poradenstvo
 • všeobecné ekonomické poradenstvo
 • účtovné poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • mzdové a personálne poradenstvo

Kontakt

SUBAKO, s.r.o.
M. R. Štefánika 2
036 01 Martin

Mail

subako@subako.sk

Telefón

+421 43 4223 657

Cenník